македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 37548Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Објава од Министерство за надворешни работи13814/08/2015
Список на поставени постојани судски преведувачи (оглас од 16.3.2015 година) 13814/08/2015
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување13814/08/2015
Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година13814/08/2015
Одлука за престанување на важење на Правилникот за определување библиотечен материјал што се смета за споменик на културата и редок библиотечен материјал и за условите и начинот на неговото стручно обработување, заштита, чување и користење13814/08/2015


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност12931/07/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност12931/07/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност12931/07/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања12931/07/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка12931/07/2015


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter