македонски

Live Chat Live Help Software for Website
  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 32955Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Заклучоци од Собрание на Република Македонија12829/08/2014
Одлука за условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови кои може да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија12829/08/2014
Одлука за престанување на важењето на Одлуката за продажба на недвижна ствар12829/08/2014
Програма за изменување на Програмата за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за 2014 година12829/08/2014
Преглед на декларации на ЕУ(Брисел) кон кои Република Македонија се има придружено во периодот 1 јануари-30 јуни 2014 година12829/08/2014


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи11604/08/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита11604/08/2014
Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и Јавното претпријатие за државни патишта11604/08/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура11604/08/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи11604/08/2014


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter