македонски

Live Chat Live Help Software for Website
  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 34662Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (инкубаторско производство на желки) КО Ратавица општина Пробиштип0412/01/2015
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Апелационен суд Гостивар0412/01/2015
Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Горно Лисиче општина Аеродром0412/01/2015
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за образование и наука0412/01/2015
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Државен инспекторат за техничка инспекција0412/01/2015


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина20131/12/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница20131/12/2014
Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност19930/12/2014
Закон за просторно и урбанистичко планирање19930/12/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба19930/12/2014


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter