македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 36735Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за извршители8727/05/2015
Правилник за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на припадниците на специјалните единици на Армијата на Република Македонија8727/05/2015
Правилник за нормативите за целодневна исхрана на корисниците во установите за институционална социјална заштита8727/05/2015
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација, формата и содржината на дозволата за собирање и за транспортирање на комунален и другите видови на неопaсен отпад, како и минималните технички услови за вршење на дејноста собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад8727/05/2015


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за ратификација на Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока (консолидирана верзија)8626/05/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој8320/05/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија8118/05/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа8118/05/2015
Закон за ратификација на договорот меѓу Република Македонија и Унгарија за социјално осигурување и социјална сигурност8015/05/2015


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter