македонски

Live Chat Live Help Software for Website
  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 36115Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија5131/03/2015
Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите Нации, УНИФИЛ во Либан5131/03/2015
Одлукa за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Крива Паланка5131/03/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот5131/03/2015
Одлука за давање нa трајно користење на градежно земјиште на општина Гази Баба5131/03/2015


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот5131/03/2015
Закон за дополнување на Законот за земјоделски задруги5131/03/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија5131/03/2015
Закон за за водостопанство5131/03/2015
Закон за дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција5131/03/2015


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter