македонски

Live Chat Live Help Software for Website
  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 35970Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Кривогаштани4623/03/2015
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на CIP-запис4623/03/2015
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала 4623/03/2015
Одлука за одобрување на производи за заштита на растенијата SONIDO - инсектицид и PERIDIAM EV302 red - прилепител за ограничена и контролирана употреба4623/03/2015
Објава од Министерство за надворешни работи4623/03/2015


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување на Законот за градежно земјиште4419/03/2015
Закон за изменување на Законот за шумите4419/03/2015
Закон за дополнување на Законот за иновациската дејност4419/03/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација во редовен работен однос4419/03/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации4419/03/2015


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter