македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 38236Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата17305/10/2015
Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија17305/10/2015
Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели17305/10/2015
Број на поединечни транспортни дозволи по држави и квоти со назнака кој од нив се критични дозволи17305/10/2015
Одлука за изменување на Одлуката за издавање согласност за вршење микроплаќање 17305/10/2015


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони17305/10/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за индустриски-зелени зони17305/10/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување17305/10/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита17305/10/2015
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата16930/09/2015


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter