македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 41813Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство17212/09/2016
Одлука за задолжување на Општина Центар со долгорочен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје17212/09/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за виното17212/09/2016
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок на приредување на електронски игри на среќа во деловната просторија за која има добиено согласност17212/09/2016
Закон за дополнување на Законот за катастар на недвижности17212/09/2016


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство17212/09/2016
Закон за изменување и дополнување на Законот за виното17212/09/2016
Закон за дополнување на Законот за катастар на недвижности17212/09/2016
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската Република за размена и заемна заштита на класифицирани информации16805/09/2016
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам за ослободување од визи за носителите на дипломатски или службение/официјални пасоши16805/09/2016


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter