македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 39019Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог20724/11/2015
Правилник за доказите за исполнетост на условите за издавање на одобрение за вршење на работи за застапување во царинските постапки и на условите за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на работи на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки, на барањето за издавање на легитимација на лиценциран застапник и на легитимацијата за лиценциран застапник како и висината на надоместоците за издавање на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки и за издавање на легитимација на лиценциран застапник20724/11/2015
Правилник за формата и содржината на образецот на Легитимацијата на државниот пазарен инспектор и начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот20724/11/2015
Правилник за формата и содржината на образецот на Легитимацијата на државниот инспектор за техничка инспекција и начинот на нејзиното издавање и одземање и изгледот на знакот20724/11/2015
Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година20724/11/2015


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за еднакви можности на жените и мажите20116/11/2015
Закон за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви19913/11/2015
Закон за изменување на Законот за персоналниот данок на доход19913/11/2015
Закон за изменување на Законот за платниот промет19913/11/2015
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик19610/11/2015


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter