македонски

  Насловна страна  |  Пребарување на закони, други прописи и акти  |  Статистики   |  Помош  

Добродојдовте

 

Базата на закони, други прописи и акти е основана со намера да овозможи лесен, брз и ефикасен преглед на сите закони, други правни прописи и акти на Република Македонија, судската практика и стручната литература. Пребарувањето можете да го започнете со некои од опциите во горниот лев агол на екранот.

 

Вкупен број на прописи: 40994Најнови прописи

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Правилник за формата и содржината на Извештајот од извршен надзор во категоризиран угостителски објект за сместување, со предлог мерки 9618/05/2016
Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на колоквиумите, интермедијалниот и специјалистичкиот испит9618/05/2016
Правилник за формата и содржината на специјализантскиот дневник за дневните визити и начинот на неговото пополнување9618/05/2016
Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението9618/05/2016
Решение на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.104/2016 од 18 мај 2016 година9618/05/2016


Најнови закони

НасловБрој на ИзданиеДата на Издание
Закон за изменување на Изборниот законик9718/05/2016
Закон за извршување7212/04/2016
Закон за нотаријатот7212/04/2016
Закон за изменување на Законот за угостителска дејност7111/04/2016
Закон за изменување на Законот за заштита и спасување7111/04/2016


Често поставувани прашања

  • Што се можам да пребарувам?
    Сите закони, прописи и други акти од 1944 до 2009 година.
  • Пребарувачот не ми враќа резултати.
    Најважно при пребарувањето е да пишувате со македонска тастатура. Ако пребарувате според наслов на закон треба да го напишете точното име на законот или дел од зборовите кои се содржат во насловот, пр. "Закон за авторко право" ќе биде пронајден како резултат, но "Законот за авторско право" нема да врати резултати. Ако не го знаете точното име на законот, тогаш се препорачува да внесете дел од името во насловот или да пребарувате во текст на документ.
  • Зошто одредени документи неможам да ги превземам за читање? Апликацијата ми кажува дека "Документот не постои".
    Апликацијата ги содржи сите документи кои се во електронска форма воопшто внесени. Тие што ги нема, едноставно никогаш не биле внесени во електронска форма од надлежните институции, туку само е наведено дека постои таков документ. Нo, нашата база оди чекор понапред и секојдневно се внесуваат и тие документи и се ажурира страната.
Министерство за Правда © 2009 Version 2.0
Free Hit Counter