Државни советници
img

 Зулќуфли Ајвази - Државен советник за казнено законодавство

Контакт 
централа: 3116648, локал: 145
zajvazi@mjustice.gov.mk

Работно искуство: