Материјали за полагање

1.
БАРАЊЕ за проверка на знаењето на кандидатите за постојани судски преведувачи
23 мај 2019
2.
Програма за проверка на знаењето на странски јазик за поставување на судски преведувачи
29 јули 2013 ; 19,49KB
3.
Дел 1 - Примероци од обрасци и текстови од закони за проверка на знаење за судски преведувачи
26 јули 2013 ; 1091,88KB
4.
Дел 2 - Примероци од обрасци и текстови од закони за проверка на знаење за судски преведувачи
26 јули 2013 ; 1466,59KB
5.
Дел 3 - Примероци од обрасци и текстови од закони за проверка на знаење за судски преведувачи
26 јули 2013 ; 1429,80KB
6.
Дел 4 - Примероци од обрасци и текстови од закони за проверка на знаење за судски преведувач
26 јули 2013 ; 1497,23KB
7.
Дел 4 - Примероци од обрасци и текстови од закони за проверка на знаење за судски преведувачи
26 јули 2013 ; 1497,23KB
8.
Дел 5 - Примероци од обрасци и текстови од закони за проверка на знаење за судски преведувачи
26 јули 2013 ; 358,08KB
9.
ПЕЧАТ И ДНЕВНИК НА СУДСКИОТ ПРЕВЕДУВАЧ
25 јули 2013 ; 210,01KB
10.
Упатство за начинот и условите за поставување, проверката на знаењето и разрешувањето на постојаните судски преведувачи
24 јули 2013 ; 1524,29KB
11.
Потребни документи
; 13,47KB