Испити

 Во Министерството за правда се полагаат следниве испити:

  • Правосуден испит
  • Испит за медијатор
  • Нотарски испит
  • Испит за извршители
  • Испит за судски преведувач
  • Испит за вештак