ВЕШТАЦИ

1.ПРОГРАМА за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата
29.07.2013, 97,39KB

Вештаци од областа на материјалното, сметководственото и финансиското работење

1.ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДТВЕНО И ФИНАНСИСКО ВЕШТАЧЕЊЕ
24.06.2011, 84,50KB

Вештаци од областа на технолошко инженерство

1.ПРОГРАМА
24.06.2011, 85,50KB

Вештаци од областа на заштита на авторското право и други сродни права и права од интелектуална сопственост

1.ПРОГРАМА
24.06.2011, 154,50KB

Вештаци од областа на судската медицина

1.ПРОГРАМА
24.06.2011, 52,50KB

Вештаци од областа на интерната медицина

1.ПРОГРАМА
24.06.2011, 38,50KB
  09.10.2015
  Средба на министертот за правда Аднан Јашари со амбасадорката на Германија во Македонија г-ѓа Кристине Д. Алтхаузер
  повеќе
 
  05.10.2015
  Средба на Министерот за правда г. Adnan Jashari со амбасадорот на ОБСЕ во Македонија г-ѓа Nina Soumalainen
  повеќе
 
  02.10.2015
  Љубљана , Словенија - Пријателска посета на министерот Јашари на Република Словенија
  повеќе
 
  29.09.2015
  Министерот за правда Аднан Јашари учествуваше на Конференција на тема “Презентација на Националната Стратегија за развој на пенитенцијарниот систем“
  повеќе
 
  28.09.2015
  Министерот за правда Аднан Јашари учествуваше на тркалезната маса на тема „Улогата на Судскиот совет и на највисоките судови во заштитата на судиите
  повеќе
 
  22.09.2015
  Министерот за правда д-р Аднан Јашари учествуваше на Конференција на тема „Основање на граѓанска слобода„
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА