ВЕШТАЦИ

1.ИЗВЕСТУВАЊЕ
28.02.2018, 284,63KB
2.БАРАЊЕ за стекнување со лиценца за вештачење со положен испит
26.02.2018, 85,80KB
3.Барање за лиценца за вешто лице
23.02.2018, 159,82KB
4.И З В Е С Т У В А Њ Е
21.02.2018, 42,57KB
5.ПОВИК за уплата на членарина
16.01.2018, 855,59KB
6.Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на MAТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25.12.2017, 343,45KB
7.Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на ГЕОДЕЗИЈА
25.12.2017, 305,52KB
8.Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од областа на ЗЕМЈОДЕЛСТВО
25.12.2017, 302,34KB
9.И З В Е С Т У В А Њ Е од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ, ГЕОДЕЗИЈА и ЗЕМЈОДЕЛСТВО
25.12.2017, 182,71KB
10.И З В Е С Т У В А Њ Е од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25.12.2017, 182,27KB
11.И З В Е С Т У В А Њ Е од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
25.12.2017, 182,27KB
12.И З В Е С Т У В А Њ Е за кандидатите од областа на ГРАДЕЖНИШТВО и СООБРАЌАЈ
21.12.2017, 174,50KB
13.И З В Е С Т У В А Њ Е
18.12.2017, 49,87KB
14.Список на кандидати кои го положија теоретскиот дел од облата на ГРАДЕЖНИШТВО
18.12.2017, 113,78KB
15.Список на кандидати кои го положиија теоретскиот дел од облата на СООБРАЌАЈ
18.12.2017, 134,39KB
16.ИЗВЕСТУВАЊЕ за испит за вештаци во декемвриска испитна сесија
08.12.2017, 21,56KB
17.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на струшен испит за вештак од областа на Геодезија
07.12.2017, 342,18KB
18.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ -
07.12.2017, 274,00KB
19.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Градежништво
07.12.2017, 344,32KB
20.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Земјоделство
07.12.2017, 338,33KB
21.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ
07.12.2017, 341,75KB
22.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Шумарство
07.12.2017, 334,21KB
23.Програма за полагање стручен испи за вештак од областа на шумарството
07.12.2017, 366,62KB
24.Список на кандидатите кои ги исполнуват условите за полагање на стручен испит за вештак од областа на Сообраќај
07.12.2017, 267,04KB
25.БАРАЊЕ За пoлагање на стручен испит за вештак
07.11.2017, 306,05KB
26.ИЗВЕСТУВАЊЕ
07.11.2017, 512,84KB
27.ИЗВЕСТУВАЊЕ
03.10.2017, 43,59KB
28.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на сообраќајот
21.07.2016, 105,18KB
29.Програма за полагање на стручен испит од областа на архитектурата и градежништвото
21.07.2016, 76,14KB
30.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на заштита на животната средина и екологијата
21.07.2016, 162,23KB
31.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на економија
21.07.2016, 310,36KB
32.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на геодезијата
21.07.2016, 106,66KB
33.Програма за полагање на стручен испит за вештак од областа на земјоделството
21.07.2016, 236,97KB
34.ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за Набавка на услуга за подготовка испитни прашања за првиот и базите на практични примери за вториот дел на испитот за вештаци
24.06.2016, 165,54KB
  16.03.2018
  Информативен состанок во врска со повикот за проектни предлози за Грант проект ИПА 2014 "Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефектив
  повеќе
 
  16.03.2018
  Министерот за правда, Билен Салији, учествуваше на отворањето на Петтиот регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа
  повеќе
 
  07.03.2018
  Реформите на Министерството за правда согласно планот 3-6-9
  повеќе
 
  06.03.2018
  Доделување на првите лиценци за обучувачи на медијатори
  повеќе
 
  06.03.2018
  Средба со делегацијата на Министерството за правда на Република Казахстан за потпишување на Договор за екстрадиција
  повеќе
 
  02.03.2018
  Евидентни реформи на Министерството за правда согласно барањата на ЕУ и НАТО
  повеќе
 
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk

Почитувани граѓани,

При поднесување на БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ДАДЕНА ОДНОСНО ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА ИЛИ СПОНЗОРСТВО (ПРИЛОГ 1 од правилникот), до архивата на Министерството за правда потребно е да ги приложите следниве докази:

1. Договор за донација/спонзорство во 2 примероци
2. Уплатница за административни такси

Доколку поднесувате БАРАЊЕ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ПРИМЕНА ДОНАЦИЈА (ПРИЛОГ 2 од правилникот), согласно членот 4 став (2) од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности, кога примател на донација е Здружение или Фондација која се стекнала со статус на Организација од јавен интерес согласно Законот за здруженија и фондации или кога примател на донација е Здружение или Фондација која согласно основачкиот акт е основана за конкретна финансиска поддршка во врска со јавен интерес утврден со закон, потребно е приложено кон барањето да ги доставите следниве докази:

1. Основачкиот акт на примателот,
2. Решение за стекнување на статус на организација од јавен интерес,
3. Тековна состојба на примателот издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од шест месеци,
4. Извод од уплатените средства на посебната трансакциска сметка на примателот на донацијата,
5. Писмена изјава заверена на нотар со која под полна материјална и кривична одговорност се изјавува дека нема склучено писмен договор со давателот на донацијата и
6. Уплатница за административни такси.

Со почит,
МИНИСТЕРTВО ЗА ПРАВДА