Сектор за кабинетски работи на министерот
Раководител на сектор:

Во Секторот за кабинетски работи на министерот се вршат работи и задачи со кои се обезбедува логистичка и стручна поддршка на министерот.

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку;

 

 • Одделение за правна поддршка на министерот;
 •  Одделение за координација на работите на министерот.

 

Одделение за правна поддршка на министерот


Во Одделението за правна поддршка на министерот се вршат следните работи и задачи : 

 • советување на министерот за решавање на најсложени работи и за остварување на програмата за работа на Министерството во делот на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство;
 • иницирање и предлагање ставови по начелни прашања од надлежност на Министерството, а кои се однесуваат на уставното уредување, кривичното и граѓанското законодавство;
 • следење на состојбата и проблемите од областа на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство;
 • проценување и оценување на односите во рамките на сеопфатната политика од надлежност на Министерството;
 • советување на министерот и давање стручни мислења и коментари во врска со активности и иницијативи во областа на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство.


Одделение за координација на работите на министерот


Во Одделението за правна поддршка на министеро се вршат следните работи и задачи:

 • советување на министерот за решавање на најсложени работи и за остварување на програмата за работа на Министерството во делот на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство;
 • иницирање и предлагање ставови по начелни прашања од надлежност на Министерството, а кои се однесуваат на уставното уредување, кривичното и граѓанското законодавство;
 • следење на состојбата и проблемите од областа на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство;
 • проценување и оценување на односите во рамките на сеопфатната политика од надлежност на Министерството;
 • советување на министерот и давање стручни мислења и коментари во врска со активности и иницијативи во областа на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство.