Одделение за внатрешна ревизија
Раководител на сектор: Владимир Спиркоски

 

 Контакт телефон:  3116 123, локал: 421

Моб: 071-262-921

e-mail: vspirkoski@mjustice.gov.mk

 Во одделението за внатрешна ревизија се вршат следните работи и задачи :

  • планирање и извршување на ревизија согласно законските прописи за внатрешна ревизија;
  • утврдување на точноста, вистинитоста и сеопфатноста на сметководствените податоци во финансиско-материјалното работење во Министерството за правда и во органите во состав:
  • утврдување и оценување на економичноста, ефикасноста и сеопфатноста во работењето на системот на финансиско управување и обезбедување на препораки за подобрување на работењето;
  • изготвување на извештаи и наоди за министерот врз основа на извршената ревизија.