Сектор за општи работи
Раководител на сектор:

 

 Контакт телефон:  3116 123, локал: 454

Моб: 071-227-840

e-mail: umatevska@mjustice.gov.mk

 Во Секторот за преводи и архивско работење се вршат работи од делокругот на Министерството што се однесуваат на јавни набавки, преводи, лекторирање и јазична редакција, техничка и стручна поддршка, архивско работење.

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку:

 • Одделение за  јавни набавки.
 • Одделение за преводи, лекторирање и јазична редакција;
 • Одделение за општи работи;
 • Одделение за архивско работење.

 

Одделение за јавни набавки


Раководител на одделение: Маја Стефковска Панева

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 448

Моб: /

e-mail: mpaneva@mjustice.gov.mk

 

Лице за контакт: Марина Миновска - Советник за подготвување на процедури за јавни набавки

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 446

Моб: 071/221-660

e-mail: mminovska@mjustice.gov.mk

Во Одделението за  јавни набавки се вршат следните работи и задачи:

 • следење и примена на законската регулатива од областа на јавните набавки;
 • подготовка на интерни акти/процедури за јавни набавки;
 • координација на потребите за јавни набавки во Министерството и подготовка на годишен план за јавни набавки;
 • следење на извршувањето на годишниот план за јавни набавки;
 • подготвувка на решенија/одлуки за јавна набавка и договори и барања согласности за јавни набавки;
 • подготовка на огласи за јавни набавки и тендерска документација;
 • водење евиденции на јавните набавки што се вршат во Министерството по видови на постапки и евиденции на другите набавки по видови;
 • изготвување договори за јавните набавки;
 • изготвување и следење на реализацијата на порачките согласно склучените договори за јавни набавки. 


Одделение за преводи, лекторирање и јазична редакција


Лице за контакт: Фазиле Ајрулахи-Зеќири - Советник-преведувач од албански јазик

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 407

Моб: 071-224-736

e-mail: fajrulahu@mjustice.gov.mk

 Во Одделението за преводи, лекторирање и јазична редакција се вршат следните работи и задачи :

 • лекторирање и јазична редакција при изготвувањето на законски проекти, други прописи и акти;
 • вршење на преводи на текстови на правни акти и информативни и други материјали од англиски јазик и други светски јазици на македонски јазик и обратно и водење на регистар на преводите;
 • вршење на преводи на текстови на правни акти и информативни и други материјали од албански јазик на македонски јазик и обратно.


Одделение за општи работи и поддршка


Лице за контакт: Убавка Матевска Скаловска - Виш соработник за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 454

Моб: 071-227-840

e-mail: umatevska@mjustice.gov.mk

 Во Одделението за општи работи и поддршка се вршат следните работи и задачи:

 • правна поддршка на секторите
 • техничка поддршка;
 • остварување на правото за слободен пристап до информации;
 • следење на порталот uslugi.gov.mk и Граѓанскиот дневник 
 • ажурно чување и водење на библиотеката и библиотечниот фонд.


Одделение за архивско работење


Лице за контакт: Марија Стојковска - Самостоен референт – архивар за помилување и надомест на штета

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 138

Моб: 071-223-630

e-mail: mstojkovska@mjustice.gov.mk

 Во Одделението за архивско работење се вршат следните работи и задачи:

 • архивирање на предметите;
 • ништење на извлечниот материјал по истекот на утврдените рокови за негово чување;
 • изготвува попис на архивска граѓа од трајна вредност, која во средена состојба му се предава на надлежниот архив.