Правилник за форматa и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за правна помош