Правилник за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија