Согласно член 45 од Законот за медијација ( Службен везник на РМ бр.188/13, 148/15, 192/15 и 55/16) Именикот на медијатори го води Комората на медијатори