Регистар на здруженија за бесплатна правна помош

Назив на Здружение Адреса Телефон Е-маил Број на решение Датум на решение Забелешка
МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - Битола ул. "Цар Самоил" бр. 29, Битола 047/233-020 mkcbt@t-home.mk 11-571 11 јули 2011
Mакедонско здружение на млади правници (МЗМП) - Скопје ул. "Донбас" број 14/1-6, Скопје 02/3220-870 contact@myla.org.mk 11-472 15 јуни 2011 МЗМП примарната правна помош во сите законски форми и облици, освен преку правник Елена Георгиевска, ќе ја дава и преку: Весна Дишлијовска (3220870, 075235837, vdislijovska@myla.org.mk) и Андријана Марковска (3220870, amarkovska@myla.org.mk) www.myla.org.mk
Здружение Национален Ромски Центар Куманово ул. "Доне Божинов" бр. 11/5, Куманово 031/ 427-558 info@nationalromacentrum.org 11-549 01 јули 2011
Здружение ЕХО Едукативно - хуманитарна организација Штип ул. "Тодор Коларов" број 26, Штип 032/-384-143, 032/607-143 ed_hum_eho@yahoo.com 11-761 27 март 2013
Здружение МУЛТИКУЛТУРА -Тетово ул. Дервиш Цара бр.5-2/2, Тетово 044 377 775 nfo@multikultura.org.mk 11-274 19 март 2013
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ "ИЗБОР" - Струмица ул. с. Баница бр.220, Струмица 075/495-470, 076/453-808, 075/495-473 izborsr@gmail.com 11-789 07 август 2013
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје ул. "Наум Наумоски Борче" број 83 Скопје 02/3119-073, 02/3290-469, 072/278-436 info@mhc.org.mk 11-340/2 31 март 2016
Језуитска служба за бегалци - подружница Македонија ул. "Петар Поп Арсов" број 43 Скопје 02/3237-299, 072 304 800 jrs@t-home.com 11-230 23 јануари 2019 претседател на здружението: Милица Ѓекиќ
Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје ул. „Партизански одреди“ бр.23/1-5 Скопје 02/ 3243 331 ihr@ihr.org.mk 11-739/2020 31 март 2020 Преставувано од застапникот Маргарита Цаца Николовска, од Скопје
Здрузение Коалиција на здруженија на граѓани „СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ“ ул.„Македонија“ бр. 11-2/10, Скопје 02/ 6139-874 contact@all4fairtrials.org.mk 11-258/2020 24 февруари 2020 законски застапник Натали Петровска
Здрузение ХОПС - опции за здрав живот Скопје (ХОПС) ул.„Христо Смирненски“ бр. 48-1/6, Скопје 02/ 3246 205 hops@hops.org.mk 11-919/2020 05 март 2020 законски застапник Маргарита Глигуроска
Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернашнл - Битола ул. „Влатко Миленкоски“ бр. 22 11-93/2021 15 март 2021 Застапувано од Милчо Дули
Здружение Женски Форум - Тетово ул. ,,Никола Тесла“ бр.6 - Тетово 044 337 440, 044 343 410 info@forumi.org.mk УП1.бр.11-658/2021 01 јуни 2021 законски застапник Џане Крешова
Здружение Невладина Организација ,,КХАМ,, - Делчево ул.,,Маршал Тито,, 69 - Делчево 071 215 356 nvokhamdelcevo@gmail.com УП1.11-1335/2021 24 јуни 2021 Законски застапник Зекир Абдулов
Здружение ,,Организација за жените на Општина Свени Николе,, ул.,,Ленинова,, бр.1-1/4 - Свети Николе 077 653 637 womsvetinikole@yahoo.com УП1.11-1682/2021 09 септември 2021 Законски застапник Даниела Панева

15

1 од 1