Државни советници

img

Државни советници

Никола Прокопенко

Никола Прокопенко - Државен советник за казнено законодавство

Контакт 
телефонска централа: 3116648, локал: 146
nprokopenko@mjustice.gov.mk

Работно искуство: