Државни советници

img

Државни советници

Фросина Тасевска

 

Фросина Тасевска - Државен советник ЕУ интеграции

 Контакт 

телефонска централа: +389 (0)2 3116 493, локал: 247

ftasevska@mjustice.gov.mk 

Датум и место на раѓање:26.10.1973, Скопје

 

Во 1997 година дипломира на Правниот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, во Скопје и започнува со работа во Министерството за правда, каде работи веќе 23 години. Одлично го зборува англискиот јазик, а има познавања и од францускиот јазик.

Долгогодишно професионално искуство во процесот на ЕУ интеграцијата во област на владеење на правото, координирање на реализацијата на обврските кои произлегуваат од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) во правец на приближување на националното законодавство кон законодавството на ЕУ и Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА). Раководење со процесот на планирање, координација и следење на реализацијата на НПАА за Поглавје 23 „Правосудство и фундаментални права“. Координација на процесот на програмирање, техничка имплементација и следење на ИПА проектите.

 

Образование:

  • Магистер по социјални политика Универзитет Св.Кирил и Методиј Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална политика, Скопје 2015;
  • Правосуден испит , Скопје 2006;
  • Дипломиран правник – Универзитет Св.Кирил и Методиј, Правен факултет, Скопје,1997; 

Учество во комисии и работни тела

·         Раководител на Работна група 23 Правосудство и фундаментални права за НПАА

·         Виш Програмски офицер (СПО) за ИПА Компонента 1

·         ИПА Координатор за ИПА 2

·         Член на Оперативниот тим за програмирање на ИПА1 ТАИБ

·         Член на Секторски мониторинг комитет за ИПА

·         Член во Управни комитети на ИПА проекти

·         Член на РГ за подготовка на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор

·         Заменик претседател на РГ за следење на опертивно на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022)

·         Член во работата на Комитетот на експерти за евалуација на перењето на пари на Советот на Европа

·         Член  на Меѓуресорската Државната Комисија за борба против недозволено произвоство, трговија и злоупотреба на дрога

·         Член на Советодавното тело за борба против перењето пари и финансирање на теророзам

Сертификати:

Учество на 60 настани  и добиени Сертификати за завршени обуки за процесот на преговарање во ЕУ, обука за лидерски вештини

·         Сертификат за Обучувач за медијација (Матра проект), Centre for Conflict Management in the Netherlands и Институт за европска политика  Скопје 2012     

·         Сертификат за завршен курс How to Operate in Brussels MTEC Programme Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Хаг-Холандија 2008                        

·         Сертификат “Training of trainers for EU Funds-IPA”  СЕП– Гофре Проект, Скопје 2008              

·         Сертификат “EU Skills Programme” Institute of Public Administration, Даблин, 2008  Ирска                                             

·         Сертификат  “Negotiations in the EU context-Tools and Methods European Institute of Public Administration for ReSpa, Белград 2007                

·         Сертификати за завршена обука Јакнење на административните и  преговарачките вештини (Модул 1, 2, 3 и 4)  Проект на СЕП и Владата на Велика Британија, Скопје, Лондон, Брисел, 2007      

·         Сертификат за завршена обука за лидерски и раководни вештини   УСАИД,Скопје 2007                                   

·         Сертификат за завршена обука за проектен циклус на управување Проектот на УНДП за координација на странска помош, Скопје 2007                    

·         Сертификат за учество на семинар Меѓународно приватно правоАкадемија за судии и јавни обвинители во соработка со Проект КАРДС 2004, Скопје 2007      

·         Сертификат за учество на семинар Право на Евроспка унија”   Академија за судии и јавни обвинители во соработка со Проект КАРДС 2004, Скопје 2007        

·         Потврда за успешно завршување Програма за развој на управувачки способности на  раководители од среден ранг”, 2003-2004

 

 

 

 

Работно искуство:

  •  вд. Државен секретар на Министерство за правда, октомври 2020- јуни 2021
  • Раководител на Сектор за Европска Унија,Министерство за правда, јуни 2008- октомври 2020;
  • Раководител на Одделение за европска интеграција, Министерство за правда, 2002-2008
  • Советник за европска интеграција, Министерство за правда, 2001-2002
  • Соработник за европска интеграција, Министерство за правда, 1997-2001

 

 

 

Учесник во научни конференции:

 Учество на конференции/обуки/

·         Работилница Workshop Towards a National Indicator Framework: Aligning SDG and IPA PAF Indicator Frameworks, Skopje 11 December 2019,

·         Role of legal professions in the opening of chapters 23 and 24 of the European AQUIS, OSCE, Skopje6 December 2019

·         Training Management and reporting of irregularity OLAF, CFCD, MF, Skopje27 November 2019

·         OLAF Seminar, CFCD, MF, Skopje18 September 2019

·         Awareness training for information security of the IPA structure, CFCD, MF, Skopje16 September 2019

·         Training of trainers for planning and management of the process of pre-accession negotiations

Academy for judges and prosecutors, Skopje25-26 May 2017

·         Обука  “Performance Indicators“ (СЕП , 17-18.05.2017, Скопје)

·         Oбука “Performance Assessment Framework: Management of Utilization of EU Funds“. (СЕП, 11.05.2017, Скопје)

·         Обука за нерпавилности за управување ,(4-5.05.2017, Скопје)

·         Обука за Мониторинг систем за ИПА 2 , (30.06-01.07.2016, Скопје)

·         Семинар Процедури и Стратегии пред Европскиот суд на правдата, ЕИПА, Луксембург, (11-13.11.2015)

·         СОВЕТУВАЊЕ- Тркалезна маса на тема:„Условен отпуст и општокорисна работа – предизвици во светло на новиот Закон за пробација“(16.05.2016, Скопје)

·         Обука за Обучувачи за медијација”, (23-25.11.2012, Скопје)

·         Работилница со хрватските експерти/преговарачи за Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права, УНДП и СЕП (20.12.2012, Скопје)

·         Сесија “Искуства во користење на претпристапна помош и перспективите на ИПА 2” (26.11.2012,Скопје)

·         Работилница “Длабинска анализа на степен на усогласеност на националното законодавство со законодавството на ЕУ во Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права и 24 Правда,слобода и  безбедност (8-10.11.2012, Струга)

·         Семинар Пристапување во ЕУ Поглавја 23 Правосудство и фундаментални права” УНДП СЕП и МП (12-13.09.2012, Скопје)

·         Обука за ИПА обучувач во рамки на проект:”ИПА 2007-Техничка поддршка за ИПА Центар за обуки” (февруари, април 2011)

·         Обука: Програмски пристап за координација (31.01.-02.02.2011г. Скопје

·         Обука за ЕУ обучувачи (30.05-01.06.2011, Охрид)

·         ИПА обука за обучувачи (10-11.02.2011.,Скопје)

·         Обука: Имплементација на ИПА проекти  (23.12.2011г. Скопје)

·         Семинар: ЕУ преговори за Поглавје 23 Правосудство и фундаментални права” (23-24.11.2011.,Загреб, Хрватска)

·         Студиска посета:  Правда и внатрешни работи” (21-23.09.2011, Хаг, Холандија)

·         Обука “Преговори во ЕУ контекст во организација на ResPA (Белград 05-06 декември.2007г)

·         Обука “Проектен циклус на управување”, организација Проект на УНДП за координација на странска помош, фаза 3. (07,10,11. декември.2007, Скопје)

·         ОбукаЈакнење на административните и преговарачките вештини”, во организација на Проект на СЕП и Владата на Велика Британија, 4 Модули (Лондон-Брисел 19-23.03.2007, 07-09.11.2006 Скопје)

·         Обука “ Лидерски и раководни вештини”, организирана од УСАИД (јуни 2007,Скопје)

·         Семинар ”Правото на ЕУ ”, организиран од Академијата за судии и јавни обвинители на РМ и Проектот КАРДС 2004 (26-28.02.2007г.Скопје)

·         Семинар:”Меѓународно јавно право”,организиран од Академијата за судии и јавни обвинители на РМ и проектот КАРДС 2004 (19-20.02.2007, Скопје)

·         Семинар Белгиски начин за третирање на европс политика, организација МНР на Белгија (20-24.11.2006, Брисел)

·         Конфернција за гласност III: Кон ЕУ заедно, (25.09.2006,Скопје)

·         Обука за медијатор (16- 20.06.2006,Скопје)

·         СПАИ, (3-5.11.2005, Охрид)

·         Семинар: АБЦ за преговори за пристапување кон ЕУ, (22.09.2005, Скопје)

·         Семинар перење пари , (19-21.09.2005, Охрид)

·         Семинар за транспонирање на правните акти на ЕУ во националниот правен систем, во рамки на Твининг проектот приближување на правните акти на ЕУ за внатрешниот пазар, 20.06.2005, Скопје

·         ТАИЕКС Обука за користење и имплементација на Твининг проекти, 1013.05.2005, Скопје

·         Обука Раководење со проектен циклус, проектот на УНДП Координација за странска помош, фаза 2, кој се спроведува од СЕП при Владата на РМ, Скопје, од 15-21 декември 2004, Скопје;

·         TAIEX Семинар Судска соработка во кривичното право (14-15.10.2004Брисел, Белгија);

·         Семинар “Усогласување на домашната легислатива со ЕУ acquis и со принципите за создавање на добри закони”, одржан во Трст, Италија 24-28 мај 2004;

·         Семинар ”Правда и внатрешни работи-искуство на Република Словенија во процесот на интеграција во ЕУ”, одржан 7-8 април 2004 година,Скопје

·         Семинар “Искуствата на земјите од Централноисточна Европа во процесот на интегрирање во ЕУ и користење на предпристапните инструменти за поддршка”, одржан 19 и 20 март 2004, Скопје;

·         Обука “Програмта за развој на управувачките способности нараководители од среден ранг”, во организација на Агенцијата за државни службеници и ДФИД-Програма за поддршка на реформата на јавната администрација во Македонија, одржана во Скопје, во периодот од април 2003 до февруари 2004 година (10 месеци);

·         Конференција "Градење на заеднички систем во превенцијата од злоупотреба на дроги во земјите на Запад",  Дубровник, Хрватска, 28-30 ноември 2003 година;

·         Работилница "Приближување на законодавството-искуството на Словенија во процесот на ЕУ интеграција, 29-30 октомври 2003, Скопје

·         Семинар "Пораст на организираниот криминал и развој на иницијативата против перењето пари, Скопје, 27-28 октомври 2003 година;

·         Регионална конференција "Борба против организира криминал, активна и пасивна корупција и перење пари, Скопје, 20-24 октомври 2003 година;

·         Втор состанок на министрите за правда на Балканот "Новите предизвици во областа на правосудството на балканските земји во обединета Европа" Sinaja и Брашов, Романија, 19-22 септември 2003 година;

·         Министерска конференција "Патот на дрогата од Централна Азија до Европа", Париз, Франција, 21-23 мај 2003 година

·         Семинар "Словенечко искуство во процесот на пристапување во ЕУ", организирана од страна на СЕИ во Владата на Република Македонија, Скопје 2-4 април 2003 година.

·         Семинар на тема "Развој на проектно фише и проектна документација", организирана од страна на СЕИ во Владата на Република Македонија, што се одржа во Скопје 24-26 февруари 2003 година.

·         Национален форум за интеграција на РМ во ЕУ, организиран од Меѓународниот центар за превентивни активности и Фондацијата Конрад, Скопје 19 февруари 2003 година.

·         Обука "Вовед во ЕУ и функционирањето на институциите на ЕУ", организирана од страна на СЕИ Влада на Република Македонија, Скопје 19-20.12. 2002 година

·         Семинар "Правда и внатрешни работи" во организација на Фондацијата СОРОС, МНР на Германија и Институтот за европска политика во Берлин и СЕИ во Владата на РМ, Скопје 28-29 ноември 2002

·         Обука на тема "Раководење со проектен циклус", организирана од страна на СЕИ во Владата на РМ, Скопје 14-15 ноември 2002

·         Семинар "Вовед во модерно работење", организирана од страна на СЕИ при Владата на Република Македонија, Скопје 23-24 септември 2002

·         Меѓународна конференција за контрибуциите на Советот на Европа во ЕУ, Сантијаго де Компостела, Шпанија, 3-4 јуни 2002

·         Семинар "Државната администрација на Република Македонија и Европското законодавство" организирана од страна на СЕИ во Владата на Република Македонија, Скопје 21-22 Март 2002;

·         Семинар "Борба против перење пари и финансиски измами", организирана од Министерството за финансии на САД, Скопје 11-15 март 2002

·         Семинар Управување со проектен циклус - GmbH, Скопје, 11-15 февруари 2002 година

·         Семинар "ЕУ ориентација и процесите на европска интеграција", Скопје, Март 24, 2000;

·         Семинар "Компатибилност со европските стандарди на Законот на Република Македонија на злосторствата извршени од страна на малолетници, што се одржа во Скопје, 5-6 Октомври 1999 година;

·         Семинар "Корупцијата - законодавството и мерки за борба против корупцијата", Скопје, 23-24 септември 1999 година, каде што имаше презентација на тема "Потребни мерки во полето за менување на постојната законска регулатива во Република Македонија;;

·         Трет Европски семинар за ХИВ и Хепатитис во затвор, што се одржа во Милано, Италија 28 и 29 мај 1999;

·         Семинар "ФАРЕ финансиски мониторинг и постапки за известување", Скопје, 14-16 април

·         Тематски Семинар "за намалување на штети во затвор", што се одржа во Порторож, Словенија-19-21, ноември 1998, каде што имаше презентација на тема "Краток преглед на Третмани за затвореници, зависници од дрога во Република Македонија;

·         IX Меѓународен летен училиште за човекови права во Варшава, Полска, септември 1998 година, каде што имаше презентација на тема "Човековите права во Република Македонија";

·         Семинар за контрола и превенција од областа на корупцијата, во организација на УНПРЕДЕП, што се одржа во Скопје 29-30 јуни 1998 година

·         9-ти состанок на СИГМА за врски на групата "Управување со градење на институциите Програми", што се одржа во Париз, Франција 11-12 јуни 1998 година;

·         Семинар Европската конвенција за превенција на тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување, што се одржа во Скопје, Македонија 6-7 април 1998 година;

 

·         Мултилатерален состанок организиран во рамки на прогармата Dемо-droit на Советот на Европа тема: "Правен статус на невладините организации и нивната улога во плураланта демократија (Стразбур, Франција 23-25.03.1998);