Државни советници

img

Државни советници

Радица Лазареска Геровска

Радица Лазареска Геровска - Државен советник за извршување, нотаријат имедијација

 

Контакт
централа: 3116648, локал: 252
e-mail: rlazareska@mjustice.gov.mk

Работно искуство:

 

Работно искуство

 

Датум од -до

локација

Институција

Позиција

Опис

2011-досега

Скопје

Министерство за правда

Државен советник за извршување, нотаријат и медијација

Креирање на политики за нотаријат, извршување и медијација

Претседател на Работни групи за подготовка на: Закон за извршување, Закон за медијација, Закон за управен спор, Изборен Законик, Меѓуресорска група за развој на медијација,

Кооринатор на проекти МАТРА- Јакнење на медијацијата

Член на РГ за подготовка на Законот за општа управна постапка

Член на работна група за поглавје 23

Член на работна група за подготовка на Статегија за реформа на правосудство и акциски план 2017-2022

1999- 2011 

Скопје

Министертво за правда    

Владин агент пред Европскиот суд за човекови права Стразбур

Застапување на државата пред ЕСЧП, подготовка на одбрани на државата, комунакција на ЕСЧП со домашните институции, анализа на праксата на ЕСЧП и сл.

1994 – 1999

Скопје

Народна банка на Република Македонија

Дирекција за супервизија- Шеф за правни прашања

Супервизија на работењето на банки и штедилници. Процес за лиценцирање на банки, штедилници и нивните менаџменти

1988 – 1994

Скопје

Трговско претпријатие „Интеримепекс“АД Скопје

Првник

Самостоен правник за  застапување на фирмата пред  надлежните судови, подготовка на регулатива и трговски договори

 

Образование

 

 

 

1.                     Стекнати дипломи и уверенија

Институција

[Дата од- до]

Ниво настекната Диплома или Уверение

Универзитет Кирил и Методиј- Правен Факултет  1982-1986

Допломиран Правник

Државна Комисија за полагање на правосуден испит 1990

Правосуден испит

КОмисија за полагање на испит за извршители 2006

Испит за извршители

 

 

 

 

Лични вештини

 

 

Мајчин јазик

Македонски

 

 

Други јазици

разбирање

зборување

пишување

 

 

 

 

 

Анлиски

 

X

 

X

X

 

 

Српски/Хрватски

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

-       Завршени обуки

                 Април 1995, Виена BIS seminar on selected issues in monetary and banking law ;

                 Март 1996, Будимпешта, IMF seminar on Organization and Human recourses management ;

              Јули 1997, Охрид, International Development Law Institute(IDLI)Rome, Italy Seminar on Legal protection of banking information;

                 1997,САД, US AID training on Illicit financial transactions, Detection and control;

                 1998, Охрид- Law on trade companies;

  2001, Охрид, Council of Europe and Centar for continuing education, Seminar on Application of certain Articles of the European Convention of human rights;

  2002 Охрид, Council of Europe and Centar for continuing education, Seminar of Application of certain Articles of the European Convention of human rights;

  2007 Скопје, Leadership and manager skills training;

                2008 Скопје, Presentation skills training;

                2010 Скопје, European court of justice-Academy for judges and prosecutors and TAIEX

              2012 Скопје, Criminal procedure law- OSCE 

                2013 Хаг- Alternative dispute resolution course

                2014 Белфаст- European forum for Restorative justice

              2016 Скопје,  Negotiation skills and reporting, EU Commission

 2017 Скопје, Training of trainers for planning and managing of the negotiation processes, AJPP 

Објавени книги и трудови:

*Незаконски финансиски трансакции- Американски искуства-објавено во НБРМ 1998, и часопис „Безбедност„  1.2/ 1998.   на МВР

*Водич низ постапките на ЕСЧП – 2000 од страна на Информативен центар на Отворено Општество 

*Закон за извршување и улогата на извршителитеt -Деловно право 13 /2005

            „ Водич за Правосуден испит“ -  ЕУРИСК 2013