Правосуден испит

Кандидатите кои за прв пат ќе го полагаат правосудниот испит се должни кон барањето за полагање на испитот да поднесат и докази за исполнетост на условите за полагање на испитот и тоа:

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ за пријавување на правосуден испит:

Ø Барање со уплатница за административна такса од 50 денари (контакт адреса и телефон) 

Ø Заверена кај нотар фотокопија од уверението или дипломата од Правен факултет.

Ø Потврда за работен стаж согласно Законот за правосуден испит (,,Службен весник на Република Mакедонија”бр.190/19)

Ø За волонтери кај адвокат, нотар или извршител потребна е потврда од соодветната Комора.

Ø Да се уплати 9.000,00 денари на уплатница ПП/50, со следниве податоци:

•         ЕМБГ - ______________________

•         Цел на дознака – за полагање на правосуден испит

•         Назив на примачот: Министерството за правда

•         Банка на примачот: Народна банка на РМ

•         Уплатницата на жиро сметка: 100000000063095

•         Износ 9.000,00 денари

•         Сметка на буџетски корисник 070010014063112

•         Приходна шифра и програма 723013 10

[Постои опција за плаќање со ПОС терминал.]

 

УПЛАТА НА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Ø Административната такса се уплаќа на жиро сметка на образец ПП 50

Од десната страна :

•         Назив и седиште на примачот: Буџет на РМ

•         Банка на примачот: НБРМ

•         Трансакциска сметка: 10000000063095

•         Уплатна сметка: 840 Шифра на општината 03161

•         Приходна шифра и програма: 722313 00

Од лева страна:

•       Назив и седиште на налогодавачот: Ваше име и презиме

•         Даночен број или ЕМБГ: Вашиот матичен број

•         Цел на дознаката: Административна такса за правосуден испит

[Постои опција за плаќање со ПОС терминал.]