Правосуден испит

Овластено лице и лице за контакт, одговорно за давање информации за пријавувањето и полагањето на Правосудниот испит е 
 
Марија Бриндевска
 
+38971205891