Испит за извршители

Секој кандидат кој се пријавува на огласот за полагање на испитот за извршители треба да ги  исполнува следните услови:         

- да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни студии VII/1 или 300 кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) во Република Македонија и 

- најмалку пет години работно искуство на правни работи.