Испит за вештаци

Стручен испит е испит кој се спроведува заради оценување на потребното стручно знаење за стекнување со уверение за положен стручен испит и во согласност со Законот за вештачење  (“Службен весник на Република Македонија”  бр. 115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 148/15, 192/15 и 64/18), Правилникот за условите и начинот за полагање на испитот за вештаци и формата и содржината на уверението за положен испит за вештаци и според програма од соодветна област во која се содржани градивото, прописите и литературата