Државен секретар

img

Државен секретар

Мухамед Точи

 

Етничка припадност:

Ром

Адреса на живеење:

Никола Тесла бр. 10, Гостивар

 

 

Број на тел:

+389 (0) 70 251 493

Е-маил:

MuhamedToci@mjustice.gov.mk

Брачен статус:

Оженет

 •  

 

МАЈЧИН ЈАЗИК:

Ромски 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

Институција на образованието и датум

Назив на стекнатото образование

Министерство за правда на Република Македонија, 2017

Правосуден испит

Меѓународен универзитет Струга, Струга - 2015 – во тек

Ph. Dr- Докторски студии по правни науки

Меѓународен универзитет Струга, Струга - 2012 - 2014

Магистер по правни науки

Државен универзитет Тетово, Тетово - 2009 – 2012

Дипломиран правник

 

СТЕКНАТИ ИСКУСТВА И ЗНАЕЊА

 

 • Над 21 години искуство на управување со проекти финансирани од различни донатори, проекти поврзани со програми на ЕК, УНХЦР, ОБСЕ, УНИЦЕФ, Светска здравствена организација, Декада за инклузија на  Ромите 2005 – 2015 и др.
 • Темелно познавање и искуство во право и власт, особено во право за човекови права, анти-дискриминација, кривични дела од омраза, говор на омраза, правата на малцинствата. Законодавните реформи, системот на кривичната правда, остварување на правата на малцинствата, концепт за анти-дискриминација и постапката,  систем за донесување на закон и подзаконски акти , обуки на изготвување стратегии и ресурси, развој на модули за обука, обука за испорака, менторство имплементација на стратегии.
 • Согласно моето искуство имам Познавање во евалуацијата на правото, транспарентност и принцип во правната формулација и креирање на политики, Законодавство против дискриминација и постапката: Закон за спречување и заштита од дискриминација, Судскиот и квази-судската инфраструктура и надлежности, еднаквост Органи во ЕУ (equina).
 • Искуство во создавање на национално телото за рамноправност, Комисија за заштита од дискриминација, искуство во справување со дискриминацијата.
 • Согласно погоре кажаното искуството во работата ме доведе да имам и професионално искуство во подготовка на законска регулатива (како на пример Законот за спречување и заштита од дискриминација), Национални стратегии и програми (како на пример Стратегијата за намалување на сиромаштијата, програми за здравство) локална самоуправа и политики,  еднаквост на малцинските права.
 • Релативно познавање и искуство во политики и практики, законодавството на ЕУ, во областа на антидискриминација, родова еднаквост, развој еднаквост инфраструктура меѓуинституционална соработка.
 •  Посетени повеќе обуки во Македонија и странство, студиски посети надвор од Македонија, подготовка на студиски посети и подготовка на меѓународни средби и настани.
 • Учество во исработка и изработка на повеќе од 20 проектни анализи, поврзани со правото или владеење на правото.
 • Издадени авторства во меѓународни списанија(Меѓународното списание за правници “ULPIANUS“ издание бр. 2 за 2013 год. ISSN 1857 – 8144 на 59-тата страница и др) и издадени авторства во Македонија (Начела за заштита од дискриминација, 2014 год. ISBN 978-9989-2826-6-9 на страна 89)
 • Согласно долгогодишното искуство поседувам менаџерски и лидерски спосовности и вештини.
 • Во СоветнаЕвропа (Council of Europe) 2012 година 7 дневна обука и шест месеци пракса за: Посредување во ромската заедница, улогата на медијатор, задачи, код на етика; Промоција на човековите права и борба против дискриминацијата; Интеркултурна комуникација, идентитет и културни прашања; Учество планирање, мониторинг и евалуација; Градење доверба и консензус преку ненасилна комуникација; Управување со конфликти и справување со чувстивителни прашања во односите меѓу заедниците и јавните институции. +

 

ЧЛЕНУВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО АНГАЖИРАЊЕ:

 • 2015 – во тек - Почесен член на “RomskoNacionalnovece”, Zagreb, RepublikaHrvatska;
 • 2018 – 2019 – Истражувачки експерт на THEMATIC EVALUATION OF EU SUPPORT TO ROMA COMMUNITIES AND ROMA SOCIAL MAPPING, Request for Services Nr. 2018/395950/1, Lot 9 – Culture, Education, Employment and Social
 • 2014 – 2017 - Секретар на списание за импакт фактор за меѓународни науки- Здружение на правници Албанци од Македонија.
 • 2009 – 2015 - Преседател на мрежата невладни организации “Македонија без дискриминација“
 • 2006 – 2010 - Член на управен одбор на мрежа ромски невладини организации - РНВО – 2002;
 • 2002 – 2005 - Член на Task Force групата на проектот “Од етничка конфронтација до етничка соработка“
 • 1998 – 2008 - Член на управен одбор Агенција за развој на бизнисот - ЕСА – Гостивар
 • 1994 – 2006 - Член на управен одбор Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС
 • 1993 – 1997 - Член на преседателство на ХДЗР “Месечина“ – Гостивар                                                    
 • 2003 – 2006 - Преседател на издавачки одбор - Гласило за состојбата на почитувањето на човековите права во Република Македонија МОНИТОР

 

Работно искуство

 

МОМЕНТАЛНА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА:

 • Државен секретар – Министерство за Правда,  јуни, 2021 – Во тек

ПРЕТХОДНО РАБОТНО ИСКУСТВО:

 • 2009 – 2018 Судија поротник - Основен Суд Гостивар
 • 1997 – 2010 Раководител на сектор за човекови права и меѓуетнички односи - Хуманитарното и добротворно здружение на Ромите (ХДЗР) “Месечина“ – Гостивар,
 • 1993 – 1997 Координатор на проекти од областа на човекови права - Хуманитарното и добротворно здружение на Ромите (ХДЗР) “Месечина“ – Гостивар,
 • 2010 – Јуни, 2021 Извршен директор – Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите (ХДЗР) Месечина” – Гостивар

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО - НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБУКИ:

 

Датум на обука

Од – до и во

Тема / наслов на стекнатата обука, неформално образование

Институција која го издава Сертификатот / Дипломата

19 – 21 јули 1996, Скопје

Анти стрес програма – Комуникација во интеракција (основен степен)

Центар за хумани релации – Скопје

Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) – Скопје

09 – 11, јуни 2000, Охрид

Институционален развој – Организациско јакнење

Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) – Скопје

12 август – 1 септември 2001, Талахасс – Флорида - САД

Мобилизирање на волонтери во цивилното општество и цивилните организации

North Florida International Visitors Council at Florida  A&M University

Северна Флорида Советот за меѓународни посетити во Флорида

А & М Универзитет

27 ноември 2002, Скопје

Асистенција и учество во работилницата на тема “Трговија со луѓе“ наменета за Македонската Полиција, Обвинителство и Судството)

Директор на одделот за развој на полицијата / ОБСЕ, Канцеларија за демократски институции и човекови права ОДИХР

02 – 05 јуни 2003, Охрид

Проектно планирање

Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) – Скопје

04 – 06 февруари2005, Сандански – Бугарија

Основни лидерски вештини

Друштво за кадровски и информатички услуги ДЕТРА – Центар, Скопје

12 – 28 април 2006, Вашингтон ДЦ, САД

Аdvocacy and leadership

Застапување и лидерство

Institut for Sustainable Communities

Advocacy Institut, Washington, DC

Институт за трајни заедници

Институт за застапување, Вашингтон, ДЦ

26 – 27 февруари 2007, Штип

Тренинг за тренери за мониторинг и евалуација –  Малцинските права и третманот на Ромите во Југоисточна Европа

Council of Europe

Совет на Европа

17-18 октомври 2008, Букурешт Романија

Health  Budget Monitoring and Advocacy

Мониторинг и застапување во буџетот за здравство

Center for Economic Governance in AIDS in Africa, Public Health Open Society Institute

Центар за економско управување со СИДА-та во Африка

Јавно здравство - Институтот отворено општество

16 – 17 јануари 2009, Маврово

Техники за анализа на трошењето пари во здравството (основен пристап)

Центар за регионални истражувања и соработка – Студиорум, Скопје

23 – 27 март 2009,Истанбул Турција

Health  Budget Monitoring and AdvocacyProject Intermediate Workshop

Мониторинг и застапување во буџетот за здравство -ПроектИнтермедијарниРаботилници

Center for Economic Governance in AIDS in Africa

Public Health Open Society Institute

Центарзаекономскоуправувањесо СИДА-тавоАфрика

Јавноздравство - Институтототвореноопштество

10-12 април 2013, Скопје

Technical Training for professional development for peace corps volunteers and their counterparts conducted

Техничка обука за професионален развој за волонтери на Мировниот корпус и нивните спроведувачки - одговорни колеги

Peace Corps – Macedonia

Мировен корпус – Македонија

Апил 2005–септември 2007, Скопје

Градење на тим и Тимска работа

Активно слушање и комуникациски вештини

Јавни презентации

акционен план и развој на стратегии

Преговарања и лобирање

Анализа на бази

Пишување на извештаи

Европски центар за малциснки прашања

8 -11 август 2006, Женева Швајцарија

Учество и преставување на две Интервенции

1.       Односот на посебната мобилна единица на полицијата (ПМЕП – “АЛФИ“) кон Ромите

2.       Состојбата со не-вработеноста на Ромите во Македонија, со посебен осврт кон малото учество на Ромите во развојните програми поддржани од домашните и меѓународни институции

Обединети нации - ОН

ХДЗР “Месечина“ – Гостивар

АДРР “Сонце“ – Тетово

14 август 2006, Стразбург

Франција

Односот на посебната мобилна единица на полицијата (ПМЕП – “АЛФИ“) кон Ромите

Совет на Европа, Оддел за ромски прашања и Европски Форум на Ромите во Стразбург

ХДЗР “Месечина“ – Гостивар

АДРР “Сонце“ – Тетово

Конференции

Објавени книги и трудови

Год. на издавање

Улога во книгата

Наслов на книгата

2019

Издавач

Подобрување на вклученоста на Роми во пазарот на труд со акцент на жената Ромка

2019

Итражувач -Автор

Тематска евалуација на ЕУ, подршката за Ромските заедници и социјално мапирање на Ромите, Барање за услуги бр. 2018/395950/1

Лот 9 - Култура, образование, вработување и социјална политика

2014

Автор

Начела за заштита од дискриминација

2010

Уредник

Дискриминација во Република Македонија во 2009 и 2010 год.

2010

Уредник

Позитивни и негативни практики и политики што се однесуваат на антидискриминацијата

2007

Издавач

Заедницата на Ромите во Република Македонија – Состојби и предизвици во домувањето и здравството

2006

Издавач

Заедницата на Ромите во Република Македонија – Состојби и предизвици во образованието и вработувањето

2005

Ко-автор

И ние сме за заштита и практикување на човековите права

1999

Ко-автор

Полицијата и човековите права во Република Македонија

1998

Ко-автор

Човековите права се еднакви за сите