Министер

img

Министер

Проф. д-р Никола Тупанчески


Проф. д-р Никола Тупанчески е министер за правда во Владата на Република Северна Македонија.


Роден е на 16.12.1961 година во Охрид. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1986 година каде што и магистрирал во 1995 година. Со научен степен доктор на науки се стекнал на Универзитетот „Ломоносов“ во Москва, Руска Федерација во 2002 година.

 

Членство во стручни тела и здруженија
 

 • Член на Уредувачкиот одбор на Ревијата на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија;
 • Претседател на Здружение на криминалисти и криминолози, Москва, Русија - претставништво во Македонија
 • Член на Надзорниот одбор на Македонското пенолошко друштво;
 •  Академија за обука на судии и јавни обвинители – предавач;
 •  Нотарската комора на Македонија – надворешен правен експерт.
 • Член на повеќе работни групи за подготовка на закони од областа на кривичното право.


Активно говори англиски и руски јазик.

Работно искуство

На Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје работи од 1988 година, а редовен професор е од 2012 година. Во периодот од 2009 до 2013 година бил продекан за меѓународна соработка, а бил и раководител на Институтот за казнено право и раководител на Колегиумот на мастер студиите по казнено право на Факултетот. Во периодот од 2001 до 2006 година бил претставник на Република Македонија во ГРЕКО. 

Конференции

Објавени книги и трудови

Проф. д-р Никола Тупанчески бил ментор на над двесте кандидати на магистерските и докторските студии, учествувал на голем број научни конференции и стручни дебати во земјата и странство, а бил и истражувач на многу национални и меѓународни научно-истражувачки проекти.

Тој е автор/коавтор на десетици научни и стручни трудови, учебници и монографии меѓу кои и:

 • „Економско казнено право“, Скопје, 2015,
 • „Казнено право – посебен дел“, Скопје, 2011 (коавтор);
 • „Медицинско казнено право“, Скопје, 2012 (коавтор);
 • „Право и јавно здравство“, Скопје, 2009 (коавтор);
 • „Македонија и ГРЕКО“, Скопје, 2006 година и др