Меѓународни правни инструменти

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА СОРАБОТКА

 

Овој сектор, како дел од своите многубројни надлежности го следи и меѓународно-правниот поредок и подготвува предлози за поведување на постапка за потпишување и ратификација на меѓународно-правни инструменти од областите во кои Министерството за правда  има примарна надлежност, со претходна анализа на законската регулатива на РМ.
 
На овој начин секторот за Меѓународна правна соработка  допринесува во процесот на хармонизација на домашното законодавство со стандардите на ЕУ и меѓународниот правен поредок, при што крајниот ефект на усогласеност се постигнува со  поведување на постапка за соодветни измени и дополнувања на законите во РМ. Сепак, измените и дополнувањата на домашните закони не се прават по секоја цена. Постојат определени специфичности на домашниот правен поредок кои се дел од традицијата на земјата и како правни институти кои добро функционираат се длабоко вкоренети во свеста на нацијата.  Затоа, онаму каде е тоа можно, се користи правото на соодветни резерви, изјави, декларации, кои РМ ги става на меѓународните инструменти кои ги ратификува.
 
Во текот на многугодишното работење во оваа област  секторот за Меѓународна правна соработка се разви од носител на првите „пионерски“ ратификации кои РМ ги направи на почетокот на своето суверено постоење до  исклучителен тим на практичари  секогаш фокусирани  кон постигнување правна совршеност во постапките за ратификација кои секторот ги покренува.

Мултилатерала Билатерала
Име Област Дата на усвојување Место на усвојување Депозитар Потпишан од страна на РМ Службен весник Ратификација Влегување во сила за РМ Престанок на важност Документ Линк
Ковенција за привилегии и имунитети на ОН Привилегии и имунитети 13 февруари 1946 Њујорк Генерален секретар на ОН Бр.55 [20/09/1950] 18 август 1993 17 ноември 1991 Линк
Конвенција за спречување и казнување злочинот геноцид Човекови права 09 декември 1948 Париз Генерален секретар на ОН Бр.56 [27/09/1950] 18 јануари 1994 17 ноември 1991 Линк
Меѓународен пакт за граѓанските и политичките права Човекови права 16 декември 1966 Њујорк Генерален секретар на ОН Бр.7 [04/02/1971] 18 јануари 1994 17 ноември 1991 Линк
Меѓународен пакт за економските, социјалните и културните права Човекови права 16 декември 1966 Њујорк  Генерален секретар на ОН   Бр.7 [04/02/1971] 18 јануари 1994 17 ноември 1991 Линк
Меѓународна конвенција за елиминирање на сите видови на расна дискриминација Човекови права 21 декември 1965 Њујорк Генерален секретар на ОН   Бр.31 [19/07/1967] 18 јануари 1994 17 ноември 1991 Линк
Меѓународна конвенција за сузбивање и казнување на злостроството на апартхејдот Човекови права 30 ноември 1973 Њујорк Генерален секретар на ОН Бр.14 [21/03/1975] 18 јануари 1994 17 ноември 1991 Линк
Конвенција за граѓанска постапка Хашка Конференција за МПП 01 март 1954 Хаг Влада на Холандија   Бр.6 [07/02/1962] 12 март 1962 11 декември 1962 Линк
Конвенција за укинување на потребата за легализација на странски јавни исправи Хашка Конференција за МПП 05 октомври 1961 Хаг Влада на Холандија Бр.10 [07/03/1962] 20 септември 1993 20 септември 1993 Линк
Конвенција за физичка заштита на нуклеарниот материјал Тероризам Бр.9 [22/02/1985] 20 септември 1996 Линк
Конвенција за олеснување на меѓународниот пристап до судовите Хашка Конференција за МПП 25 октомври 1980 Хаг Влада на Холандија  12 јули 1988 Бр.4 [15/01/1988] 12 јули 1988 01 октомври 1988 Линк
Конвенција за граѓанско - правните аспекти за меѓународно грабнување на деца Хашка Конференција за МПП 25 октомври 1980 Хаг Влада на Холандија 27 септември 1991 Бр.7 [30/01/1991] 27 септември 1991 01 декември 1991 Линк
Статут на Советот на Европа (ЕТС 001) Совет на Европа 05 мај 1949 Лондон Генерален секретар на СЕ  Бр.53 [08/11/1995] 09 ноември 1995 09 ноември 1995 Линк
Општа спогодба за привилегии и имунитети на Советот на Европа (ЕТС 002) Совет на Европа 02 септември 1949 Париз Генерален секретар на СЕ Бр.69 [23/12/1996] 10 април 1997 10 април 1997 Линк
Европската повелба за локална самоуправа ( ЕТС 121 ) Совет на Европа 15 октомври 1985 Стразбур Генерален секретар на СЕ  14 јуни 1996 Бр.23 [23/05/1997] 06 јуни 1997 10 јануари 1997 Линк
Европска конвенција за заштита од мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (ЕТС 126) Совет на Европа 26 ноември 1987 Стразбур Генерален секретар на СЕ 14 јуни 1996 Бр.23 [23/05/1997] 06 јуни 1997 01 октомври 1997 Линк
Европската конвенција која се однесува на формалните барања за пријава на патент (ЕТС 016) Совет на Европа 11 декември 1953 Париз Генерален секретар на СЕ 24 февруари 1998 Бр.28 [20/06/1997] 24 февруари 1998 01 март 1998 Линк
Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа (ЕТС 104) Совет на Европа 19 септември 1979 Берн Генерален секретар на СЕ 17 декември 1998 Бр.49 [30/09/1997] 17 декември 1998 01 април 1999 Линк
Конвенција за изедначување на некои елементи од правото на патент за пронајдок (ЕТС 047) Совет на Европа 27 ноември 1963 Стразбур Генерален секретар на СЕ 24 февруари 1998 Бр.34 [18/07/1997] 24 февруари 1998 25 мај 1998 Линк
Европска спогодба за патување на млади лица со колективни пасоши меѓу земјите членки на Советот на Европа (037) Совет на Европа 16 декември 1961 Париз Генерален секретар на СЕ 24 февруари 1998 Бр.34 [18/07/1997] 24 февруари 1998 25 март 1998 Линк
Виенска конвенција за сукцесија на државите во однос на државниот имот, архивите и долговите Привилегии и имунитети 08 април 1983 Виена Генерален секретар на ОН Бр.35 [23/07/1997] 02 септември 1997 02 октомври 1997 Линк
1 од 8 Број на документи: 142