Меѓународна правна помош Договори

СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ

 

Закон за меѓународна соработка во кривичната материја (*)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА СИТЕ ПРАВОСИЛНИ КРИВИЧНИ ПРЕСУДИ ИЗРЕЧЕНИ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ КОИ СЕ ЗАВЕДЕНИ ВО КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА - ОБРАЗЕЦ

 

 
 
 
БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ
(ОД ПРОГЛАСУВАЊЕ НА   НЕЗАВИСНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)
 

 

Република Македонија од прогласувањето на независноста до денес во функција на подобрување на односите со соседните земји и земјите од регионот и следејки ги Европските конвенции од областа на меѓународната правна помош во кривична материја, при тоа имајќи во предвид дека се работи за  земји од регионот  меѓу кои правниот сообраќај е доста развиен,  има потпишано повеќе билатерални договори.
 
Мултилатерални договори 
 
Билатерални договори преземени по член 5 од Уставниот Закон

 

 

 

 
Билатерални Мултилатерални Билатерални по член 5 од Уставниот закон
Вкупен број 0
Страна: 1 од 0