Услови за работа – Асистент на постојаниот твининг советник
Големина:
Услови за работа – Јазичен асистент на постојаниот твининг советник
Големина:
Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник) и Јазичен асистент
Големина:
Оглас за вработување: Асистент на постојаниот твининг советник - Твининг проект ИПА 2014 - „Зајакнување на пенетенцијарниот систем и пробациската служба" (MK 14 IPA JH 02 18)
Големина:
Интерен оглас за унапредување на административни службеници и образец - пријава за интерен оглас
Големина:
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 04-441/1 од 09.10.2019 година за унапредување на 1(еден) административен службеник во КПУ Затвор Прилеп
Големина:
ПРИЈАВА за унапредување на административни службеници преку ИНТЕРЕН ОГЛАС
Големина:
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 04-441/5 од 18.11.2019 година за унапредување на 1(еден) административен службеник во КПУ Затвор Прилеп
Големина:
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 0401-1760/1 од 28.11.2019 година за унапредување на 2 (двајца) административни службеници во КПУ Казнено поправен дон Штип
Големина:
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2019 (0401-1940/1 од 10.12.2019) година за унапредување на 2 (двајца) припадници на затворска полиција - КПУ Казнено поправен дом Штип
Големина:
Интерен оглас - КПУ Затвор Охрид
Големина:
ИНТЕРЕН ОГЛАС за унапредување на административен службеник - затвор Прилеп
Големина:
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за унапредување на два административни службеници во Управата за извршување на санкциите
Големина:
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 04-24/1 од 08.01.2020 година за унапредување на еден административен службеник во КПУ Затвор Битола
Големина:
Одлука за избор на кандидат по интерет оглас број 01/2019 за унапредување на административен службеник - Александра Анѓеловска
Големина:
Одлука за избор на кандидат по интерет оглас број 01/2019 за унапредување на административен службеник - Валентина Тодоровска-Димеска
Големина:
Одлука за избор на на кандидат по интрен оглас, согласно член 52 став 2 од Законот за амиднистративните слузбеници
Големина:
Одлуката за унапредување на административен службеник - КПУ Затвор Битола
Големина: