Управа за водење на матичните книги

 Сите информации поврзани со Управата за водење на матичните книги може да се најдат на веб страната  https://www.uvmk.gov.mk/mk