Пријави корупција

Лице овластено за внатрешно пријавување:


Никола Прокопенко

(тел. 31166 493 лок. 146, е-маил: nprokopenko@mjustice.gov.mk)

 

 

Офицер за заштита на лични податоци | Политика на приватност