Поглавје 23: Соработка на полето – правосудство и човекови права

Со цел поголема транспарентност во однос на овој исклучително важен процес, и информирање на граѓанското општество, струковите здруженија, академската и деловната заедница како и пошироката јавност, во продолжение ги споделуваме презентациите од досега одржанитe состаноци.