Сектор за правосудство

Раководител на сектор

Николина Микеска Костадиновска

 Контакт телефон:  , локал: 

Моб: 075 388 691

e-mail: nmikeska@mjustice.gov.mk

 

Помошник раководител на Секторот за правосудство

Лице за контакт: Ана Стојова

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 156

Моб: 071221090

e-mail: astojova@mjustice.gov.mk

 

 

Во Секторот за правосудство се вршат работи од делокругот на Министерството што се однесуваат на судството, јавното обвинителство, државното правобранителство, другите правосудни органи, адвокатурата и други видови на правна помош, наследувањето, сопственоста, стварните права и облигационите односи, амнестијата и помилувањето, кривичната, парничната и вонпарничната постапка, прекршоците, интелектуална сопственост и вештачење.

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку: 

 • Одделение за нормативна дејност во кривичната материја
 • Одделение за нормативна дејност во граѓанската материја
 • Одделение за организација на правосудните органи и следење на реформата во правосудниот сектор
 • Одделение за попмилување и надомест на штета
 • Одделение за постапување по претставки и поплаки по работата на правосудните органи

 

Одделение за нормативна дејност во кривичнатата материја


Раководител на одделение
 
Лице за контакт: Николина Микеска (3116 123,  локал: 147, 075388691, nmikeska@mjustice.gov.mk)
 
 
Во Одделението за нормативна дејност во кривичнатата материја се вршат следните работи и задачи :
 • подготвување на предлози за донесување на закони, предлози на закони и други прописи и општи акти во кривичната материја;
 • изготвување на анализи за спроведување на законите од кривичната материја;
 • изготвување на компаративни анализи и анализи за меѓународните стандарди од кривичната материја;
 • изготвување на мислења по закони и иницијативи за оценка на уставноста на законите од кривичната материја;
 • следење и имплементација на законите од кривичната материја.
 • собирање податоци од судовите, вршење анализа на казнената политика на судовите, давање предлози за унапредување на законската рамка
 • следење меѓународните стандарди содржани во меѓународните документи кои се однесуваат на конфискација на имот, имотна корист и одземање на предмети во кривична и прекршочна постапка.


Одделението за организација на правосудните органи и следење на реформата во правосудниот сектор


Раководител на одделение
 
Лице за контакт:  Славица Жерајиќ (3116 123,  локал: 118, 071221052, szerajik@mjustice.gov.mk)
 
Во Одделението за организација на правосудните органи и следење на реформата во правосудниот сектор се вршат следните работи и задачи:
 • подготвување на предлози за донесување на закони, предлози на закони и други прописи и општи акти во областа на судството, јавното обвинителство, адвокатурата и другите правосудни органи;
 • изготвување на извештаи, мислења, анализи, осврти, информации и други материјали што се однесуваат на работата на судството, јавното обвинителство, адвокатурата и другите правосудни органи;
 • следење и проучување на работата на судството во врска со организацијата, навременоста, експедитивноста и ажурноста во нивното работење;
 • остварување соработка со јавното обвинителство по прашањата на обезбедување на општите услови за работа, како и по други прашања од заеднички интерес; 
 • учество во вршење надзор над управното работење и во вршењето надзор над ажурното работење;
 • изготвување на Судски деловник;
 • водење грижа за спроведувањето на Судскиот деловник и дава упатство и објаснувања на негова примена и врши увид во врска со примената на Судскиот деловник;
 • следење на работата на правосудните институции и подобрување и усовршување на нивната работа;
 • следење на активностите од Стратегијата за реформа во правосудниот сектор;
 • следење на остварувањето на имплементацијата и заштитата на интелектуалната сопственост;
 • следење и имплементација на реформата во правосудниот систем во рамките на надлежностите на секторот;
 • извршување на работи во врска со правосудната управа;
 • водење евиденција за припадниците на судската полиција, вршење увид во безбедносната состојба на судовите и давање препораки и насоки за нејзино подобрување;
 • прибирање и водење на статистички податоци и изготвување на анализи и статистички извештаи за работата на судовите и јавните обвинителства;
 • водење на редовна судска статистика и изготвување на годишни статистички евиденции, прибирање и обработка на статистички податоци;
 • собирање и обработка на податоци.
 


Одделение за помилување и надомест на штета


Раководител на одделение

 

Лице за контакт:  Драган Темелков (3116 123,  локал: 122, 071223572, dtemelkov@mjustice.gov.mk)

 

Во Одделението за помилување и надомест на штета се вршат следните работи и задачи: 

 • изготвување на предлози за помилување на поименично осудени лица;
 • изготвување предлози по одлука на Претседателот на Република Македонија (групни) помилувања;
 • вршење на работите во врска со надомест на штета на лица неоправдано осудени и неосновано или незаконито лишени од слобода.


Одделение за постапување по претставки и поплаки по работата на правосудните органи


Раководител на одделение

Лице за контакт:  Анета Тошевска (3116 123,  локал: 116, 071223635, atosevska@mjustice.gov.mk)

 

Во Одделението за постапување по претставки и поплаки по работата на правосудните органи се вршат следните работи и задачи: 

 • постапување по претставките и поплаките на граѓаните на работата на судовите кои се однесуваат на одолговлекување на судската постапка или на работата на судските служби;
 • испитување на претставките и поплаките на граѓаните што се однесуват на работата на јавните обвинители и другите правосудни органи;
 • изготвување на информации, анализи и други материјали кои се однесуваат на претставки и поплаки на граѓаните што се однесуват на работата на јавните обвинители и другите правосудни органи;
 • водење евиденција на претставките кои се поднесени по работата на судовите, јавните обвинители и другите правосудни органи.


Одделението за нормативна дејност во граѓанската материја


 Раководител на одделение

 
Лице за контакт: Маја Стефковска Панева (3116 123,  локал: 448, 071212178, majastefkovskapaneva@mjustice.gov.mk)
 
 
Во Одделението за нормативна дејност во граѓанската материја се вршат следните работи и задачи :
 • подготвување на предлози за донесување на закони, предлози на закони и други прописи и општи акти во граѓанската материја и вештачењето;
 • изготвување на анализи за спроведување на законите од граѓанската материја;
 • изготвување на компаративни анализи и анализи за меѓународните стандарди од граѓанската материја;
 • изготвување на мислења по закони и иницијативи за оценка на уставноста на законите од граѓанската материја;
 • следење и имплементација на законите и подзаконските акти од граѓанската материја и процената;
 • изготвување на извештаи, мислења, информации, анализи, осврти и други материјали кои се однесуваат на работата на дејноста вештачење;
 • преземање на административно-техничките работи за спроведување на стручниот испит;
 • постапување по барања за лиценца на вештак и по барања кои се однесуваат на работата на вештаците;
 • водење на регистар на лиценците на вештак;
 • вршење на надзор на Збирниот регистар на проценители во Комората на проценители.