Сектор за општи работи

Раководител на сектор

Убавка Матевска Скаловска

 

3116 123, локал: 454, 071-227-840, umatevska@mjustice.gov.mk

 Во Секторот за преводи и архивско работење се вршат работи од делокругот на Министерството што се однесуваат на јавни набавки, преводи, лекторирање и јазична редакција, техничка и стручна поддршка, архивско работење.

Работите од делокругот на Секторот се извршуваат преку:

 • Одделение за  јавни набавки.
 • Одделение за преводи, лекторирање и јазична редакција;
 • Одделение за општи работи;
 • Одделение за архивско работење.

 

Одделение за координација на работите на министерот


Арбeреша Селими

3116 493, локал: 324  (Arberesha.Selimi@justice.gov.mk)

 

Во Одделението за координација на работите на министерот се вршат следните работи и задачи:

 • советување на министерот за решавање на најсложени работи и за остварување на програмата за работа на Министерството во делот на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство;
 • иницирање и предлагање ставови по начелни прашања од надлежност на Министерството, а кои се однесуваат на уставното уредување, кривичното и граѓанското законодавство;
 • следење на состојбата и проблемите од областа на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство;
 • проценување и оценување на односите во рамките на сеопфатната политика од надлежност на Министерството;
 • советување на министерот и давање стручни мислења и коментари во врска со активности и иницијативи во областа на уставното уредување и кривичното и граѓанското законодавство.

 Одделение за јавни набавки


Раководител на одделение: Марина Миновска

Контакт телефон: ,  локал: 

Моб: 071 22 16 60

e-mail: mminovska@mjustice.gov.mk

 

Лице за контакт: Марина Миновска - Советник за подготвување на процедури за јавни набавки

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 446

Моб: 071/221-660

e-mail: mminovska@mjustice.gov.mk

Во Одделението за  јавни набавки се вршат следните работи и задачи:

 • следење и примена на законската регулатива од областа на јавните набавки;
 • подготовка на интерни акти/процедури за јавни набавки;
 • координација на потребите за јавни набавки во Министерството и подготовка на годишен план за јавни набавки;
 • следење на извршувањето на годишниот план за јавни набавки;
 • подготвувка на решенија/одлуки за јавна набавка и договори и барања согласности за јавни набавки;
 • подготовка на огласи за јавни набавки и тендерска документација;
 • водење евиденции на јавните набавки што се вршат во Министерството по видови на постапки и евиденции на другите набавки по видови;
 • изготвување договори за јавните набавки;
 • изготвување и следење на реализацијата на порачките согласно склучените договори за јавни набавки. 

 

 

 


Одделение за преводи, лекторирање и јазична редакција


Лице за контакт: Фазиле Ајрулахи-Зеќири - Советник-преведувач од албански јазик

Контакт телефон: 3116 123,  локал: 407

Моб: 071-224-736

e-mail: fajrulahu@mjustice.gov.mk

 Во Одделението за преводи, лекторирање и јазична редакција се вршат следните работи и задачи :

 • лекторирање и јазична редакција при изготвувањето на законски проекти, други прописи и акти;
 • вршење на преводи на текстови на правни акти и информативни и други материјали од англиски јазик и други светски јазици на македонски јазик и обратно и водење на регистар на преводите;
 • вршење на преводи на текстови на правни акти и информативни и други материјали од албански јазик на македонски јазик и обратно.


Одделение за општи работи и поддршка


 Во Одделението за општи работи и поддршка се вршат следните работи и задачи:

 • правна поддршка на секторите
 • техничка поддршка;
 • остварување на правото за слободен пристап до информации;
 • следење на порталот uslugi.gov.mk и Граѓанскиот дневник 
 • ажурно чување и водење на библиотеката и библиотечниот фонд.