Сектор Раководител Е-маил
Сектор за правосудство Николина Микеска Костадиновска nmikeska@mjustice.gov.mk
Сектор за меѓународна правна соработка Тања Кикерекова tkikerekova@mjustice.gov.mk
Сектор за меѓународна правна помош Нада Симјаноска - Раководител на сектор nsimjanoska@mjustice.gov.mk
Сектор за Европска унија Фросина Тасевска ftasevska@mjustice.gov.mk
Сектор за општи работи Убавка Матевска Скаловска umatevska@mjustice.gov.mk
Сектор за финансиски прашања Гордана Филиповска gfilipovska@mjustice.gov.mk
Сектор за извршување, нотаријат и медијација Помошник раководител на секторот: Владимир Јанковски vjankovski@mjustice.gov.mk
Сектор за бесплатна правна помош и политички систем
Сектор за управување со човечки ресурси и стратешко планирање Маја Малјановска mmaljanovska@mjustice.gov.mk
Сектор за информатички и комуникациски технологии Раководител на одделението за развој и апликативна поддршка - Ацо Живковски azivskovski@mjustice.gov.mk
Одделение за внатрешна ревизија vspirkoski@mjustice.gov.mk