И З В Е С Т У В А Њ Е
Се известуваат кандидатите од областа на

МАТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ кои го положија Теоретскиот дел од стручен испт за вештак во Декемвриска сесија 2017 година, Практичниот дел ќе се одржи на ден: 28.12.2017 година од 15.10 – 17.10 часот (просторија бр.2) во компјутерските простори на Правен Факултет “Јустиниан Први” во Скопје.

1. Десанка Ристеска Борисављевиќ
2. Славица Андонова
3. Стојна Здравева
4. Лилјана Атанасова
5. Оливер Гечевски
6. Мери Стојановска
7. Суад Јахја
8. Анастазија Матоска
9. Валентина Младеновска
10. Бранка Настевска
11. Валентина Трпчевска
12. Марија Стефанова
13. Славица Павлоска