Врз основа на член 87-а од Законот за судовите (,,Службен весник на Република Северна Македонија’’бр.58/06, 35/08, 150/10, 83/18, 198/18 и 96/19) и Правилникот за составот и начинот на работа на Советот за координирање на информатичко-комуникациска технологија во правосудните органи ( Службен весник на Република Северна Македонија бр.129/21), министерот за правда донесе Одлука за основање на Совет за координирање на информатичко-комуникациска технологија во правосудните органи, во состав:

 ЧЛЕНОВИ:

 

1.      Весна Бојаџиевска, раководител на служба за информатика, Врховен  суд на Република Северна Македонија;

2.      Mиљазим Мустафа, од Судскиот Совет на Република Северна Македонија;

3.      Лорета Горгиева, од Судскиот Совет на Република Северна Македонија;

4.      м-р Фатиме Фетаи, јавен обвинител од  Вишото јавно обвинителство Скопје;

5.      д-р Лазар Нанев, претседател на Основниот суд во Кавадарци;

6.      Ирена Димовска, информатичар, Јавно обвинителство на Република Северна Македонија;

7.      Трајче Пеливанов, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција,

8.      Александра Вуковиќ, шеф на Кабинетот на Министерот за правда;

9.      Михајло Војтикив, помлад соработник за развој на апликации во  Министерството за правда;

10.  Д-р Гордана Лажетиќ, редовен професор на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје;

 

СЕКРЕТАР:

    

-Ирена Шекуткоска Јанакиевска, соработник во Министерството за правда.

       

Советот за координирање на информатичко-комуникациска технологија во правосудните органи  се основа како оперативно стручно тело составено од претставници на правосудните органи.

Во рамките на своите активности Советот за ИКТ предлага, создава, спроведува и обезбедува ИКТ решенија, што имаат за цел зголемување на ефикасноста и транспарентноста на правосудниот систем, како и централизирање на информатичките системи воспоставени во Судскиот совет на Република Северна Македонија, Советот на Јавни обвинители на Република Северна Македонија, Врховниот суд на Република Северна Македонија, сите судови и обвинителства, Министерството за правда, Управата за извршување на санкции и казнено-поправните и воспитно-поправните установи и Акакдемијата за судии и јавни обвинители, а заради обезбедување на брз, автоматизиран и непречен пристап до податоци, како и нивна меѓусебна интероперабилна размена.