Се известуват сите кандидати кои го положија стручниот испит за вештаци во Априлска испитна сесија 2018 година.
УВЕРЕНИЕТО за положен стручен испит за Вештаци можат да ги земат на ден: 17.07.2018 година од 10,00-12,00 часот во просторите на Министерството за правда.
Одговорно лице:
К. Авзији