И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Се известуват кандидатите кои го положиија Теоретскиот дел од стручниот испит за Вештак во Априлска испитна сесија 2019 година дека Практичниот  дел ќе се одржи на ден: 24.04.2019 година од 11.30 – 13.30 часот (просторија бр.1) во компјутерските простори на Правен Факултет Јустиниан Први во Скопје.

MAТЕРИЈАЛНО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

1.        Катерина Таневска

2.       Борис Грозданов

3.       Методи Данилов

4.      Петар Данов

5.       Весна Јанкова

6.       Илија Јанковски

7.       Жарко Камчев

8.       Наташа Лазова

9.       Иван Миловановиќ

10.   Драган Плушковски

11.     Моника Стојкова

12.    Гордана Филиповска

13.    Марио Цветковиќ

СООБРАЌАЈ

1.        Атанаско Глигоров

2.       Зоран Илиевски

3.       Бети Јанковска Јовановска

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1.        Жанко Симоноски