Детско катче за посета на децата на осудените лица официјално отворено во КПД Штип

19.12.2018
 
Детското катче за посета на децата на осудените лица беше официјално отворено во казнено-поправниот дом Штип на 21 септември 2018 година како прва просторија од ваков вид во државата, во согласност со препораката на Комитетот на министри на Советот на Европа CM/Rec (2018)5 во врска со децата на родители кои издржуваат затворска казна.
Новото опкружување ќе го подобри контактот на децата со нивните родители во затвор во амбиент кој е прилагоден на нивната возраст, на тој начин заштитувајќи го нивниот емоционален, психолошки и социјален развој. Во реализирањето на оваа иницијатива КПД Штип соработуваше со локалната заедница. Имено, ѕидовите на просторијата за посети беа бојадисани и исцртани од страна на ученици од локалното средно училиште, како и студенти од Ликовната академија во Штип, со што се промовира поддршката и придонесот на локалната заедница кон ресоцијализацијата на осудените лица.
Опремувањето на детското катче за посета на децата на осудените лица во КПД Штип беше поддржано како дел од проектот „Јакнење на заштитата на правата на осудените лица”, ко-финансиран од страна на Европската Унија и Советот на Европа во рамки на програмата „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција” и спроведуван од Советот на Европа.