ЛИСТА НА ИЗГОТВЕНИ И ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ