Информација за спроведување на проверка на знаењето на странски јазик на кандидати за постојани судски преведувачи