Често поставувани прашања

Извршни исправи се:
1) извршна судска одлука и судско порамнување;
2) извршна одлука и порамнување во управна постапка, ако гласат на исполнување на парична обврска;
3) извршна нотарска исправа;
4) заклучокот на извршителот за утврдување на трошоците на извршувањето;
5) решение за издавање на нотарски платен налог  и
6) друга исправа која како извршна исправа е предвидена со закон.

Извршните исправи согласно Законот за извршување ги извршува извршител кој се именува за подрачјето на основен суд и извршува извршни исправи на судот, нотарот или органот чие седиште е на подрачјето за коешто е именуван, а при спроведување на извршувањето презема дејствија на целата територија на Република Македонија.

Приговор против извршно дејствие на извршител може да поднесе странката, учесникот или трето лице кое што смета дека извршителот при извршувањето постапувал незаконито, или пак пропуштил да преземе определено законско дејствие.

Приговорот образложен, аргументиран и поткрепен со соодветни докази во доволен број на примероци, се поднесува во рок од 3 дена по денот на осознавање на незаконитоста односно непреземањето на дејствие, но не подоцна од три месеци по преземеното односно непреземеното дејствие, до основниот суд на чие подрачје извршувањето, или пак дел од него се спроведува.

Контакт

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Димитрие Чуповски 9,
1000 Скопје Република Македонија
Е-пошта: cabinet@mjustice.gov.mk, pr@mjustice.gov.mk

Телефон: +389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648,
Факс: +389 (0)2 3226 - 975